จังหวัดเชียงใหม่จัดงาน 70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ และนิทรรศการ เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริทั่วภาคเหนือ

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภายในงาน 70 ปี ครองราชย์ ประชารัฐรวมใจภักดิ์ รักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ ภายในบริเวณเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง โดยหน่วยงานต่างๆ ได้จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง โครงการจัดสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดให้สถานศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูง และแนวทางการแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น มีประชาชนร่วมพิธีประมาณ 3,000 คน โอกาสนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชน จำนวน 35 หน่วยงาน การมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือราษฎร การมอบพันธุ์ปลา จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การให้บริการทางการแพทย์ แจกจ่ายพันธุ์ไม้ และการให้บริการทางด้านการเงินและสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในอำเภอสันป่าตอง ยังได้ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายทุ่งเสี้ยวซึ่งเกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากกว่า 6 ปีโดยการปรับปรุงจากคลองดินเป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 2,575 เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำเพื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีประชาชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลบ้านกลางและตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง.//
 
8 มิถุนายน 2559 , 20:01 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา