จังหวัดเชียงใหม่กำหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และ อำเภอแม่แจ่ม เป็นพื้นที่นำร่องบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ บนพื้นที่เขาหัวโล้น

  
     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมคณะทำงานจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน หรือ เขาหัวโล้น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการป่าต้นน้ำตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดพื้นที่นำร่องที่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน ด้วยกลยุทธ์การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันใน 7 ยุทธศาสตร์ ทั้งการสร้างความเข้าใจ การจัดระเบียบคนและพื้นที่ การป้องกันและรักษาป่า การฟื้นฟูระบบนิเวศ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่นำร่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอพร้าว และพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ โดยจะเปิดตัวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนให้ประชาชน และทุกภาคส่วนรับรู้แนวทางการดำเนินการและเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาแบบประชารัฐ ในขั้นตอนต่อไป.// Cr. ปชส.เชียงใหม่ / ภาพข่าว
 
8 มิถุนายน 2559 , 20:03 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา