อุทยานหลวงราชพฤกษ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้เรียนรู้งานของพ่อในสวนของพ่อปี 3 เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2559

  
    อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่างๆขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ปี3 ภายใต้แนวคิดหลัก เรียนรู้งานของพ่อซึ่งในปีนี้จะเน้นให้ได้เรียนรู้ผลงาน อันเนื่องมาจากพระราช พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆอาทิ พระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรของโลกที่หอคำหลวงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความยั่งยืนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนและการพัฒนาแหล่งน้ำและสามารถเที่ยวชมนิทรรศการจากองค์กรชั้นนำของประเทศได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย การท่าเรือประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้สนุกสนานผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์นั้นเป็นส่วนของพ่อเป็นสวนของพ่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานโครงการหลวง อีกครั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตรความหลากหลายของนานาพันธุ์ไม้เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เยาวชน มีความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวที่นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการและการเรียนรู้โทรศัพท์ 053 114 1105 ต่อ 1207 หรือดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.royolparkrajapruek.org ชัยณรงค์ พิมพ์ทอง .//นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.รัตนบัณฑิต
 
9 มิถุนายน 2559 , 14:03 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย