คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขานรับนโยบายรัฐบาล โดยขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ในโครงการประชารัฐ เน้นปรับหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียน และปรับกระบวนทัศน์ครูไปพร้อมกัน

  
    นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า การพัฒนาคนทุกวัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี ก่อนนั้นมุ่งเน้นแต่คนเก่งจากโครงการต่างๆ แต่ต่อไปจะต้องส่งเสริมอาชีวศึกษา และการจัดการวิทยาลัยชุมชนด้วย โดยย้ำแผนภาพจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ คือ ด้านหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียน เป็น 4 กลุ่มสาระแรกคือ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ และนำวิชาอื่นมาบูรณาการ ด้านการผลิตครูและการพัฒนาครู เน้นการปรับกระบวนทัศน์ครู ด้านการทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนากำลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ด้าน Ict เพื่อการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ จะต้องให้ตรงเป้ามากขึ้น โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งขณะนี้มีเด็กที่ผู้ปกครองอยู่ใต้เส้นความยากจน หรือมีรายได้เฉลี่ย 3 พันบาท ต่อคนต่อเดือนในสถิติสูงมากกว่าล้าน นอกจากนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา กำลังคน การจัดระบบสถานศึกษา โดยแจงขั้นตอนการพัฒนาในสถานศึกษาแต่ละประเภท อาทิ มาตรฐานสากล ที่มีจำนวน 720 โรง กลุ่มโรงเรียนตามวัตถุประสงค์พิเศษ 24 กลุ่ม และได้เสนอกรอบแนวทางการจัด แผนภาพการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ กับกลุ่มภาคเอกชนในการขับเคลื่อน ที่ได้ MOU โดยในส่วนของโครงการต่างๆ จะบูรณาการ เพื่อลดความซ้ำซ้อน ซึ่งโครงการประชารัฐเป็นแนวคิดใหม่ ที่จะสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาที่มีความยั่งยืนต่อไป.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
13 มิถุนายน 2559 , 16:39 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย