หอการค้าเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ชม.60

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการตลาด ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร กับสหกรณ์การเกษตรแม่ริมจำกัด เพื่อส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ ชม. 60 แก่เกษตรกร
นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หอการค้าไทยกำหนดให้ หอการค้าทั่วประเทศดำเนินโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างองค์ความรู้และยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์การเกษตรและสมาชิก ได้มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรให้มีความทันสมัย รวมทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นว่า ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรมีจำนวน กว่า 3,800 แห่ง มีสมาชิกกว่า 6 ล้านคน มีทุนดำเนินการกว่า 2.3 แสนล้านบาท ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน การผลิตพืชผลทางการเกษตร แต่ขาดองค์ความรู้และเชี่ยวชาญด้าน การตลาด และการบริหารจัดการ
หอการค้าไทยจึงได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของภาคธุรกิจเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่ม คุณภาพ และมาตรฐานผลผลิตให้สูงขึ้น ให้สหกรณ์การเกษตรจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถปลูกถั่วเหลืองได้ปีละ 2 ฤดู เมล็ดพันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่อำเภอแม่ริม คือ พันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีลักษณะทนทานต่อโรคราสนิมได้ดี มีกิ่งน้อย จำนวนฝักมาก สามารถเพิ่มจำนวนต้นต่อไร่ได้ ซึ่งการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีกระจายแก่เกษตรกร เป็นการพัฒนาคุณภาพผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ สร้างความมั่นคงด้านอาการและสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น.//
 
13 มิถุนายน 2559 , 19:42 น. , อ่าน 1277  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย