รองนายกรัฐมนตรีเปิดสัมมนาเตรียมพร้อมประเทศไทย เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

  
    สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ องค์กรต่างประเทศ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลิตบุคลากร สาขาแมคคาทรอนิกส์ ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิตอลรองรับอุตสาหกรรม 4.0
พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา Industry 4.0 : Productivity, Growth and Competency Development ที่โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพ ครู อาจารย์ สถานประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ เวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมาร์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และเยอรมนี เข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น ภายหลังการลงนามความร่วมมือ จัดตั้งองค์กรรับรองและจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน นักศึกษา การปรับหลักสูตรประเมินสมรรถนะบุคคลในสายอาชีพต่างๆ บุคลากร และผู้ประกอบการในสาขาแมคคาทรอนิกส์ ให้สอดรับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิตอลและสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทั้งครู ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในอนาคต โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะผลิตนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด เริ่มตั้งแต่สาขาแมคคาทรอนิกส์ ไอซีที. และ Software Engineering รวมถึงหลักสูตรที่มีความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เช่น สาขาหุ่นยนต์แอฟพลิเคชั่น การสื่อสาร และการผลิตนาโน ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคนตามนโยบายของรัฐบาล.//
 
13 มิถุนายน 2559 , 19:51 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย