องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ร่วมกับพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง และภาคเอกชน ดำเนินโครงการสร้างฝาย – ปลูกป่าต้นน้ำแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 365 ฝาย และอ่างเก็บน้ำจำนวน 1 อ่าง

  
    นายอุทัย พายัพธนากร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร กล่าวว่า โครงการสร้างฝาย – ปลูกป่าน้ำแม่แจ่ม ถวายพระราชกุศล เป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการคืนพื้นที่เขาหัวโล้น ซึ่งอำเภอแม่แจ่ม เป็นหนึ่งอำเภอ ที่มีปัญหาเรื่องไฟป่า และเขาหัวโล้น ในส่วนของตำบลแม่นาจร ได้ทำการคืนพื้นที่ ที่ไม่เหมาะสมทางการเกษตร 200 กว่าไร่ โดยการนำกล้าไม้เข้าไปปลูกในพื้นที่ และได้สร้างฝายชะลอน้ำทั้งหมด 365 ฝาย และอ่างเก็บน้ำจำนวน 1 อ่าง ด้วยการร่วมแรงของประชาชนในพื้นที่ และการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์จากภาคเอกชน โดยมีหมู่บ้านนำร่อง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่ชา บ้านห้วยผา บ้านแม่ขอ และบ้านแม่หอย และจะขยายออกไปอีกในอนาคต ทั้งนี้โครงการ สร้างฝาย – ปลูกป่าต้นน้ำแม่แจ่ม ถวายเป็นพระราชกุศล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ได้จัดงานนิทรรศการสรุปการดำเนินงาน โดยในงานจะมีการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ มีการแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ประชาชนได้ดำเนินการและทำงานจริง รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการดังกล่าว ในวัน ศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ หมู่บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อีกทั้ง เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกต่อทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่า และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
14 มิถุนายน 2559 , 18:37 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย