จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดงาน LANNA Expo 2016 สร้างรายได้สู่ชุมชน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดงาน LANNA Expo 2016 เชื่อมโยงการค้าการลงทุนรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน LANNA Expo 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา เชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุน ขยายโอกาสของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้วงจรด้านการค้า การลงทุน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
การจัดงาน LANNA Expo 2016 ในครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าการค้า ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมทั้งมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเชิงรุก ในระดับภูมิภาค และมีช่องทางในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ไปสู่ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ และประเทศสมาชิกอาเซียน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นการนำผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงและจำหน่าย การประชุม สัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานวิจัย การสาธิตเชิงภูมิปัญญา วิถีชีวิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
 
14 มิถุนายน 2559 , 19:48 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย