สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการวางผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมระดมความคิดเห็นในการวังผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จะนำข้อคิดเห็นที่สรุปได้ในครั้งนี้ ใช้เป็นข้อมูล สำหรับดำเนินการวางผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป นายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเมือง ซึ่งการพัฒนาก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาวะแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบ ควรมีการวางแผนและการบริหารจัดการเมือง ให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกๆ ด้าน กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองในอนาคต วางแผนโครงสร้างพื้นฐาน ให้สามารองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงลักษณะเฉพาะ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ในด้านอื่นๆ พร้อมทั้งคำนึงถึงสภาพแวดล้อมควบคู่กันไป
 
16 มิถุนายน 2559 , 15:53 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย