กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม Halal Product Fair 2016 ภายใต้งาน Lanna Expo 2016

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม Halal Product Fair 2016 มาตรฐานฮาลาลไทย นำสินค้าไทยสู่สากล ภายในงาน Lanna Expo 2016
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ภราดร สุรียพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางวิภาวัลย์ วรวุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว Halal product fair 2016 เปิดโลกตลาดฮาลาลสู่สากล ภายในงาน Lanna Expo 2016 โดยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นจุดยุทธศาสตร์ ในการเชื่อมโยงไปยังประเทศสมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนหรือ AEC โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการผลิตสินค้า และบริการที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล โดยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดัน
ทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานมุ่งเน้นให้เกิดการเปิดตลาดฮาลาล ซึ่งถือเป็นตลาดที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคสูงขึ้น โดยตั้งเป้าให้กิจกรรมครั้งนี้ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและตลาดฮาลาล ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีศักยภาพก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลกและขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจ ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เข้ามาขอรับมาตรฐานฮาลาลและได้รับการรับรองแล้วกว่า 100 ราย
สำหรับงาน Halal product fair 2016 มาตรฐานฮาลาลไทย นำสินค้าไทยสู่สากล จะจัดขึ้นภายในงาน Lanna Expo 2016 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 6 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 
21 มิถุนายน 2559 , 16:03 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย