จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาคุณภาพแรงงาน เตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของแรงงานให้ได้มาตรฐานอาเซียน

  
    ที่ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร 80 ปี แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่ รองรับอาเซียน เพื่อพัฒนาให้แรงงานของจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานใหม่ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ด้านอาชีพ ด้านภาษา การเตรียมตัวสมัครงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อรองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 200 คน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เข้าร่วมการอบรมที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยให้มีคุณภาพพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว โครงสร้างของเศรษฐกิจจังหวัด มีสัดส่วนมาจากกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงใหม่มาจากภาคบริการเป็นสำคัญสูงถึงร้อยละ 40 โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกลับพบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ ดังนั้นผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนากำลังแรงงานเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีตามกรอบข้อตกลงเสรีอาเซียน ซึ่งจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาแข่งขันในตลาดแรงงานภายในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะต่างๆ โดยเฉพาะทักษะทางภาษา เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของแรงงานในสาขาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานอาเซียน ทั้งนี้ การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน" จัดขึ้นจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 225 คน โดยประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ การอบรมการเตรียมความพร้อมแรงงานเชียงใหม่สู่อาเซียน และจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศ
 
24 มิถุนายน 2559 , 15:54 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย