กระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการ “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี” และติดตามผลการดำเนินงาน ห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ในส่วนของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ผช.รมต.ศธ.) พร้อมคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “ครูตู้สัญจรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี” ครั้งที่ 2 จากทั้งหมดที่จะจัดขึ้น 6 จุดทั่วประเทศ โดยในส่วนของภาคเหนือ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนปลายทางได้แสดงความกตัญญูแด่ครูต้นทาง และนำเสนอผลงานห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ นายอนุสรณ์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ 15,369 โรงเรียน โดยมีการรับสัญญาณจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้น มาส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างเด่นชัด การจัดงาน “ครูตู้สัญจร ภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี นอกจากจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลแล้ว ยังได้สะท้อนการสอนของครูต้นทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสอนที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนปลายทางมากขึ้น นักเรียนปลายทางมีความซาบซึ้งกับครูต้นทาง ครูต้นทางกับครูปลายทางเกิดการสับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินไปอย่างเป็นรูปประธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ สพฐ. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามเป้าประสงค์ คือ การสร้างระบบการศึกษาที่มีความเสมอภาคอย่างยุติธรรมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนในทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับ ได้รับการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพเท่าเทียมกันตามศักยภาพและเป้าหมายการศึกษา ประการ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมาย และแนวทาง การดำเนินการไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการบูรณาการความร่วมมือในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรวมถึงให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีประโยชน์เชิงพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมาย ต่อไป อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
24 มิถุนายน 2559 , 16:10 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย