จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

  
    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยการนำ TEPE Online มาใช้พัฒนาระบบสู่การปฏิรูป ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสัมมนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือตอนบน เขตบริการของศูนย์ TEPE Online โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก 27 เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กว่า 3,600 คน เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงทำความเข้าใจในระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน หรือ TEPE Online พร้อมชี้แจงนโยบายของรัฐบาล
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนสู่การปฏิรูป ซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแนะนำระบบการพัฒนาครู จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบการพัฒนาครู ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวก โดยไม่ทิ้งห้องเรียนที่รับผิดชอบ หัวใจสำคัญของระบบ TEPE Online คือ การปรับเปลี่ยนให้ครูเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระบบ TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาครูโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน มีหลักสูตรการพัฒนาครูที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย หลักสูตรพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย หลักสูตรเพื่อการขอมีและขอต่อใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตรการพัฒนางานในหน้าที่ หลักสูตรพัฒนางานตามนโยบาย อาทิ การพัฒนาภาษาอังกฤษ การพัฒนาการเรียนการสอน STEM หลักสูตรการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ
 
25 มิถุนายน 2559 , 14:32 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย