กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา พัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันระดับสากล และมอบรางวัล “อัตลักษณ์ไทยล้านนา อวอร์ด 2016” ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา พร้อมมอบรางวัล “อัตลักษณ์ไทยล้านนาอวอร์ด 2016 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดกิจกรรม อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล ภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ อัตลักษณ์ล้านนาให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสปาล้านนา สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผู้ประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ 49 ราย นวดเพื่อสุขภาพ 183 ราย โรงเรียนสอนนวด 24 แห่ง โรงเรียนสอนสปา 5 แห่ง และผู้ผลิตเครื่องสำอางค์ 258 ราย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการสร้าง Branding ด้วยศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้านนา จะทำให้การบริการและสินค้าเกี่ยวกับสปา มีเอกลักษณ์โดดเด่น ลอกเลียนแบบได้ยาก ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และล้านนาโดยรวม
พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัล “อัตลักษณ์ไทยล้านนาอวอร์ด 2016” แก่สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 14 ราย ที่มีความโดดเด่น ในอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ทั้งด้านรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบล้านนา แบบล้านนาร่วมสมัย แบบล้านนาประยุกต์ และแบบล้านนาแฟนตาซีมีศักยภาพในระดับ World Class สามารถเป็นตัวแทนสปาไทยในระดับโลกได้
 
25 มิถุนายน 2559 , 18:49 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย