กรมการขนส่งทางบก เริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบรถท่องเที่ยวต่างชาติ 27 มิถุนายน 2559

  
    กรมการขนส่งทางบก เริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบรถท่องเที่ยวต่างชาติ 27 มิถุนายน 2559 เชื่อมั่นการกำหนดข้อปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายไทย และมีมาตรฐานในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดีของประเทศ
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก จะเริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบรถท่องเที่ยวต่างชาติ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์นั่งรวมคนขับแล้วไม่เกิน 9 ที่นั่งแต่ต้องไม่ใช่ลักษณะเป็นรถตู้ และรถยนต์บรรทุก (ปิกอัพ) ที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม สำหรับขั้นตอนการขออนุญาต นักท่องเที่ยวที่จะนำรถเข้ามาใช้เพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องยื่นเอกสารให้ครบถ้วนโดยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาตใช้รถและผู้ขับรถที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน, สำเนาใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถที่ยื่นขออนุญาตและต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน, สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ, ภาพถ่ายตัวรถ, หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ, รายละเอียดการเดินทาง, สำเนาหลักฐานการเอาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและหลักฐานการเอาประกันภัยประเภท 3 ซึ่งมีความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท/คน/ครั้ง และมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท/ครั้ง โดยให้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ยื่นเอกสารและขออนุญาตผ่านระบบ Thailand Transport Application: TTA ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน ในรอบปีปฏิทิน
ทั้งนี้ จะอนุญาตให้นำมาใช้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากรที่นำรถเข้ามาเท่านั้น กรณีผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยไม่รับรองผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องนำผู้ขับรถไปขอรับใบอนุญาตขับรถในวันแรกที่นำรถเข้ามาในประเทศ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากรที่นำรถเข้ามา ซึ่งจะมีการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับรถของประเทศไทย เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตแล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด
 
26 มิถุนายน 2559 , 20:09 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย