จังหวัดเชียงใหม่เตรียม จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น และมหกรรมขับซอ สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

  
    นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น และมหกรรมขับซอ สืบสานภูมิปัญญาล้านนาภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวล้านนา และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีนิทรรศการวิวัฒนาการผ้า 720 ปีเมืองเชียงใหม่ นิทรรศการแนะนำมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือการแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้วคนเมือง โดยภูมิปัญญาด้านอาหารและขนมพื้นเมือง การแสดงวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรม โดยชุมชนต้นแบบจำนวน 6 ชุมชน การจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าระหว่างภูมิปัญญากับผู้สนใจและนักท่องเที่ยว และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประกอบด้วย เครือข่ายวัฒนธรรมฟ้อนพื้นเมือง และมหกรรมกลองล้านนา ทั้งนี้การแสดงมหกรรมขับซอพื้นบ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาศิลปะเพลงพื้นบ้านของชาวล้านนาจะแสดงขับซอวันละ 3 คู่ ได้แก่ ซอปี่ ซอปิน ซอประยุกต์เมดเล่ห์สตริง และการประกวดขับซอ จากศูนย์เรียนรู้ 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยพิธีเปิดงานจะเริ่มในเวลา 17.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน และจัดต่อไปจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
27 มิถุนายน 2559 , 16:27 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย