จังหวัดเชียงใหม่กำชับให้นายอำเภอ และ นายกท้องถิ่นใน 25 อำเภอ โดยเฉพาะชุมชนพื้นที่อาศัยอยู่ในที่ราบเชิงเขา ให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่การป้องกัน เข้าเผชิญเหตุ และให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู

  
    นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ ก่อนการเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังการเกิดภัย โดยให้มีการทบทวนข้อมูล พื้นที่เสี่ยงที่เกิดขึ้นทุกปี สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางไหลของน้ำ ที่จะเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ประมวลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะ พื้นที่เสี่ยงภัย ที่ราบเชิงเขา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสะเมิง เชียงดาว อมก๋อย เวียงแหง และแม่แจ่ม ที่ผ่านมาได้รับรายงาน มีเหตุน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้น และอาจจะเกิดซ้ำในพื้นที่เดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า แผนดังกล่าวได้แบ่งโซนรับผิดชอบเป็น 3 โซน ในพื้นที่ 25 อำเภอ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 คน เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับนายอำเภอ และนายกท้องถิ่น เมื่อเกิดเหตุให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นและผู้อำนวยการระดับอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันที ถ้าเกินความสามารถ ให้แจ้งระดับจังหวัด ในการออกไปช่วยเหลือ ฟื้นฟู สำรวจความเสียหาย และความต้องการ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ประมวลทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
27 มิถุนายน 2559 , 16:57 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย