สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เร่งขุดลอกลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง ในแม่น้ำลี้ และลำน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน เพื่อรองรับน้ำในห้วงฤดูน้ำหลาก และเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในห้วงหน้าแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

  
    พลตรีทำนุ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดเผยว่า จากการติดตามการขุดลอก และการสร้างฝายในลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง คือ แม่น้ำลี้ อำเภอเวียงหนองล่อง และ ลำน้ำแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทาง 210 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นโครงการเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับการรองรับน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีถัดไป และเพิ่มศักยภาพการไหลของน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 กล่าวว่า หากดำเนินการขุดลอกลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงทั้ง 2 แห่ง แล้วเสร็จ ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณ ที่ราบลุ่มแม่น้ำลี้ 11 ตำบล และที่ราบลุ่มลำน้ำแม่ทา ของอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง และ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้รับประโยชน์จากการผลิตน้ำประปา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกหอม กระเทียม และทำสวนลำไย ไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน พื้นที่ 6 แสนไร่.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
28 มิถุนายน 2559 , 19:25 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย