มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เตรียมผลิตครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในจังหวัด สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน ให้ตระหนักรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม

  
     พระราชสิงหวรมุนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ร่วมดำเนินการ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 การอบรมพระสอนศีลธรรมก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่คณะสงฆ์ภาค 7 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วกว่า 1,500 รูป เข้าไปสอนศีลธรรมในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดย มจร.จ่ายค่านิตยภัต และค่าเดินทางให้ เพราะครูพระปัจจุบันมี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท และปริญญาเอกเพิ่มขึ้น คณะสงฆ์จังหวัดจึงสนับสนุนในสิ่งที่ขาดแคลนและเห็นว่าการให้ครูพระเป็นผู้สอนวิชาศีลธรรมโดยตรง นอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องศีลธรรมแล้ว ยังได้ศึกษาเรื่องศาสนพิธีต่างๆไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภาค 7 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคมนี้ ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวงอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อให้ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทราบนโยบาย ทักษะการสอน แนวทางการบริหารงานและบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับการสนองงานคณะสงฆ์ภาค 7 รวมถึง การจัดกิจกรรมสร้างเสริมวินัยและรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีงามสำหรับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
29 มิถุนายน 2559 , 16:54 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย