เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมรับฟังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วงท้าย เพื่อเป็นแนวทางนำไปขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง

  
    นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานสัมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสื่อมวลชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสาย และเครื่อข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อปมช.) ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 80 คน เข้าร่วมสัมนาในฐานะสื่อบุคคล ที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลไปเผยแพร่ขยายผลให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้มากที่สุด พ.ท.สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ได้เน้นย้ำให้สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์วางตัวให้เป็นกลาง นำเสนอข่าวตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันและไม่ขัดต่อกฎหมาย การสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนบนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย นายคำนูณ สิทธิสมาน เลขานุการกรรมาธิการและโฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และ พ.ท.สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคราม ผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ ร่วมอภิปรายและให้แนวทางการประชาสัมพันธ์อย่างไรที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
29 มิถุนายน 2559 , 16:59 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย