ฮาลาลโปรดักส์แฟร์ 2016 จัดกิจกรรม Business matching ภายใต้งาน Lanna Expo 2016 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลไทยสู่สากล

  
    ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม Business matching เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยกิจกรรม Business matching เป็นการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กับ ผู้ซื้อจากต่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และแสดงศักยภาพของตลาดฮาลาล ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในภาคเหนือ ได้สร้างเครือข่ายทางด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุสาหกรรมฮาลาล รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในอนาคต ทั้งนี้มีผู้ซื้อจากประเทศในอาเซียน+3 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน สหภาพเมียนมาร์ ทั้งหมด 35 ราย และผู้ขายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้น 20 กิจการ.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
30 มิถุนายน 2559 , 18:18 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย