เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และประธาน อสม. 96 ชุมชน ประกาศสงครามกำจัดยุงลายตัวแก่ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกและเชื้อไวรัสซิกาในชุมชน

  
    ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 96 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเจตนารมณ์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นโรคติดต่อสำคัญที่พบการระบาดมากในประเทศไทย และในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ มีประชากรท้องถิ่น ต่างถิ่น และต่างด้าวอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อสำคัญทั้ง 3 โรคได้ง่าย ขณะที่การควบคุม และป้องกันการระบาดทำได้ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ ภาคีเครือข่ายสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกฝ่าย ยังได้ตกลงที่จะร่วมมือกันกัน สนับสนุนกิจกรรม “ประกาศสงครามกำจัดยุงลายตัวแก่ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” โดยการรณรงค์ตามนโยบาย ประชารัฐร่วมใจ ใช้ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค + 5 เป็นประจำทุกวันศุกร์ ทั้งในที่ทำงานและทำที่บ้าน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 30 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
1 กรกฎาคม 2559 , 08:50 น. , อ่าน 1269  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย