กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการพัฒนาและยกกระดับมาตรฐาน 80 กลุ่ม เข้าร่วมเวทีนำเสนอนวตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายในงาน LANNA EXPO 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ .................

  
    ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หมู่บ้านหัตถกรรม OTOP โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นภายในงาน Lanna Expo 2016 เพื่อพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่สากล สนับสนุนพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน สำหรับการจัดเวทีนำเสนอนวตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนในครั้งนี้ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอมือ 15 กลุ่ม จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝ้าย 15 กลุ่ม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอ 12 กลุ่ม และจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 38 กลุ่ม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่าง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
1 กรกฎาคม 2559 , 15:42 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย