สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับการศึกษาพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ให้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามประกาศพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

  
    นายศุภกร ศรีศักดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวว่า เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้เมือวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยข้อกำหนดในหมวด 3 มาตรา 34 ว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ จึงส่งผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยบางส่วนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งก่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ 2,900 คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ที่จะต้องจัดการศึกษา ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จึงพัฒนารูปแบบการศึกษา สำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย 2 แนวทาง โดยแนวทางที่ 1 ตามหลักสูตรจะใช้เวลาเรียน 2ปี แต่สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือเคยทำงานมาก่อน จะได้รับการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ จึงใช้เวลาเรียน ประมาณ 1 ปี โดยเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนแนวทางที่ 2 ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 เดือน โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียน 3,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาก่อนจบ อีกประมาณ 2,000 –3,000 บาท ซึ่งแนวทางที่ 2 จะมีคณะกรรมการ สัมภาษณ์ ประเมิน ตรวจสอบ และวัดความรู้ในวิชาสามัญ สำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ยังไม่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือผู้ที่ต้องการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถติดต่อเรียนได้ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุกอำเภอ ซึ่งจะทำการรับขึ้นทะเบียนนักศึกษาทุกวัน โดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำแนวทางที่เหมาะสมกับการเรียน และจะเริ่มเรียนภาคเรียนครั้งต่อไป ในช่วงเดือนตุลาคม 2559.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
1 กรกฎาคม 2559 , 15:52 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย