กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชื้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และข้อควรปฏิบัติของสื่อ แก่สื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

  
    ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประเด็น “เจาะลึกร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่สื่อต้องรู้” เพื่อให้สื่อมวลชนนำข้อมูลเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติไปประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ชี้แจงสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกร่างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการมองเพื่ออนาคต และยังคำนึงถึงเรื่องสิทธิของประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนที่ สามารถนำเสนอผ่านสื่อได้ แต่ต้องกระทำโดยมีเหตุมีผล มีหลักฐานข้อมูลรองรับ ส่วนเรื่องของการตัดสินใจควรให้เป็นการพิจารณาของประชาชนโดยตรง ทางด้านนายมานิจ สุขสมจิตร ผู้แทนสื่อมวลชน ได้ฝากสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูล ต้องนำข้อเท็จจริงมาพูด ควรทำหน้าที่อย่างสุจริต ตรงไปตรงมา และทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แก่ประชาชนให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 80 ตามที่ กกต.ตั้งเป้าไว้ ภูริช กาญจนพยัคฆ์ // นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.เชียงใหม่
 
1 กรกฎาคม 2559 , 16:20 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย