คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขึ้นเหนือ จัดเสวนา "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่" เพื่อรับฟังความเห็น นำไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ตามข้อตกลงกลุ่มประเทศอาเซียน

  
     ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดอยู่ เพื่อให้ความรู้ รับฟังปัญหาและอุปสรรคของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนภาครัฐผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการสัมมนากว่า 500 คน โดยมีนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ พันตำรวจโท พงษ์ชัย กล่าวว่า ประชาคมอาเซียนได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค(Asean Committee on Consumer Protection : ACCP) ในการดำเนินการและกำกับติดตามการจัดทำกลไกคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาค อำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และรวมตัวเป็นตลาดเดียวกันของอาเซียน ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคภายในของแต่ละประเทศ โดยที่ผ่านมา กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทย มีขั้นตอนการดำเนินการ ที่ต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบยาวนาน ขาดการบูรณาการทำงานร่วมกัน เกิดความซ้ำซ้อน ส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้บริโภคเป็นไปอย่างล่าช้า ขาดเอกภาพและไม่สามารถรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การผลิตสินค้าและบริการในปัจจุบันมีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมายโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายทำให้สินค้าและบริการ ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดปัญหาการผูกขาดทางการค้าให้ผู้บริโภคมีอำนาจต่อรอง การเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดที่จังหวัดอุดรธานี และจะจัดอีก 3 เวที ที่จังหวัดขอนแก่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา เพื่อนำความคิดเห็นจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั่วประเทศไปเป็นแนวทางปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันต่อไป.// อธิชัย ต้นกันยา // สวท.เชียงใหม่
 
3 กรกฎาคม 2559 , 11:17 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา