จังหวัดเชียงใหม่เร่งรัดให้นายอำเภอ รวบรวมหลักฐาน ข้อสรุป เกี่ยวกับการร้องเรียน เนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชน ที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ระบุ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาร้องเรียน เกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ และอยากได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตป่

  
    นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน และได้ส่งให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไข ซึ่งขณะนี้ มีเรื่องที่ยังค้างดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2557 อยู่เป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาสามารถแก้ไขได้เพียงร้อยละ 79 ของปัญหาที่ได้รับการต้องเรียน โดยทั้งหมด 193 เรื่อง หาข้อยุติได้แล้ว 165 เรื่อง ยังเหลือที่ต้องเร่งดำเนินการอีก 28 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ได้รับร้องเรียนส่วนใหญ่ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และคนที่บุกรุกอยากได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตป่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ฝากไว้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภคด้อยคุณภาพ มีการโฆษณาเกินจริง และไม่เป็นไปตามข้อตกลง การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้เสนอให้ คณะกรรมาธิการ ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ตั้งองค์คณะที่มีอำนาจบริหารจัดการเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ ที่ทำหน้าที่เยียวยาผู้เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว.//
 
3 กรกฎาคม 2559 , 11:22 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา