หน่วยงานภาครัฐ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน สร้างเสริมวิชาชีพ ทอผ้าไหม ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมอบอุปกรณ์ สนับสนุนงานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้ฝึกวิชาชีพและมีความรู้ติดตัว เมื่อต้องไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก

  
    นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทัณฑสถานหญิงเป็นที่แรกและที่เดียว ที่นำวิชาชีพการทอผ้าไหม มาฝึกให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ต้องขังเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จะเป็นการส่งเสริม และให้ผู้ต้องขังได้ฝึกวิชาชีพ มีความรู้ความชำนาญ เมื่อต้องออกจากเรือนจำ ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ออกไปเผยแพร่ รวมถึงใช้ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก กรมม่อนไหมโดยการจัดอบรมการเข้าม้วนผ้าไหมภายใต้โครงการเกษตรปราดเปรื่อง และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าไหม อีกทั้งได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมบูรณาการในการจัดทำพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพการทอผ้าไหมแบบมีส่วนร่วมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จากบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด นอกจากนี้ นายวสันต์ ยุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีกรมม่อนไหม ได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งเปิดเผยว่า ในอนาคตกรมม่อนไหม มีแนวทางในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้งานทอผ้าของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด และสามารถผลิตได้ในที่จำนวนมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ ให้กับสังคมและผ็ต้องขังระหว่างที่ต้องขังแล้ว ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขัง เกิดความภาคภูมิใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมเป็นคนดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
4 กรกฎาคม 2559 , 16:21 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย