จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ “ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัยแห่งความสุข” ส่งเสริมวิชาการ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เพื่อส่งเสริมวิชาการด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ แพทย์แผนไทย ชุมชน ให้มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์การบริการสุขภาพ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นแพทย์แผนไทยมืออาชีพ โดยมีผู้ประกอบการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของโลกเปลี่ยนไป อัตราการเกิดน้อยลง และผู้คนอายุยืนยาวขึ้น ทำให้สัดส่วนของประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ ผู้สูงวัยเป็นประชากรคุณภาพ เนื่องจากมีทั้งความรู้ ประสบการณ์ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และเป็นที่เคารพรักของครอบครัวและชุมชน จากชีวิตวัยทำงาน การเปลี่ยนแปลงของชีวิตในก้าวต่อไปจะมาพร้อมกับการที่อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทำงานน้อยลง ทำให้การก้าวสู่วัยแห่งความสุขที่เป็นคนคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม และเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะพัฒนาการบริการที่สามารถตอบสนองคุณภาพการบริการ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
การประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ก้าวเดินอย่างมั่นใจ วัยแห่งความสุข” เนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย ศิลปะบำบัด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวชปฏิบัติการแพทย์ไทย และ สมุนไพร พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพ
 
4 กรกฎาคม 2559 , 19:44 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย