สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโลกยุคปัจจุบัน” ในศตวรรษที่ 21 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโลกยุคปัจจุบัน” ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดความเข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่โลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และข้อมูลข่าวสารทุกอย่างก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรอบตัวเราเท่านั้น เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทำให้สามารถก้าวข้ามพรมแดนไปได้ทุกมุมโลก โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีคณะผู้บริหารการศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้กว่า 2000 คน จากทั่วประเทศ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ในปัจจุบัน แวดวงการศึกษา ทั่วโลกต่างก้าวพ้นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้ในแบบกระบวนทัศน์ใหม่ เป็นการจัดการศึกษายุคฐานแห่งเทคโนโลยี หรือ Technology Based Paradigm การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้ง เทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การให้การศึกษาอย่างเหมาะสมกับพลเมืองของตน เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ประเทศชาติสามารถรับมือกับปัญหาทั้งหลายในศตวรรษที่ 21
 
5 กรกฎาคม 2559 , 17:17 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย