จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลทั่วทั้งเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่จะใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชน รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในระดับตำบลอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาแนวคิดยุติธรรมชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม โดยสร้างเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบลขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ครบทั้ง 210 แห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า เตรียมการจะใช้สถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้สามารถอำนวยความยุติธรรม ให้แก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในปี 2558 มีประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกว่า 8,000 เรื่อง และแก้ไขปัญหาได้กว่าร้อยละ 80 ส่วนในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมา ได้แก้ไขปัญหาร้องเรียนไปแล้วกว่าร้อยละ 60 .// ภูริช กาญจนพยัคฆ์ // นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.เชียงใหม่ //
 
6 กรกฎาคม 2559 , 16:39 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย