มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับ ทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย4.0

  
    ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัย : ด่านหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 และเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนจำนวน 150 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย โมเดลประเทศไทย4.0 ต้องการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัตกรรม จึงต้องเตรียมความพร้อมในด้านองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรในประเทศผ่านระบบการศึกษา ด้วยการใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐานในการพัฒนา เบื้องต้นเริ่มจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) 27 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีศักยภาพ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังคนในระดับสูงให้มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพ มีคุณค่าที่พึงประสงค์ ออกสู่สังคม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯระยะที่12 จึงนำบริบทการพัฒนาประเทศและนโยบายการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นกรอบในการจัดทำ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน .// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
6 กรกฎาคม 2559 , 17:00 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย