ม.แม่โจ้เชียงใหม่วิจัยข้ามสายชนิดพืชปทุมมากับกระเจียวได้สายพันธุ์ใหม่

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่เปิดตัวเทคโนโลยีการผสมข้ามสายชนิดพืช สกุลปทุมมา กับ กระเจียว ทำให้ได้ลูกผสมที่แปลกใหม่ มีก้านยาว ช่อดอกโดดเด่นสวยงาม ลดขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ลดต้นทุนในการจัดการ เตรียมขยาย ปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ สู่ตลาดการส่งออกไม้ตัดดอกของไทย ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดสัมมนา นำเสนอผลสำเร็จงานวิจัย ภายใต้ งาน “ปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ : อนาคตตลาดส่งออกไม้ตัดดอกของไทย” ที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี และคณะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดตัวเทคโนโลยีเพื่อหาผู้ร่วมลงทุนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ พร้อมนำผู้เข้าร่วมสัมมนาเยี่ยมชมดอกปทุมมาที่พัฒนาพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิดในแปลงเพื่อคัดเลือกเป็นพันธุ์ทางการค้า ด้าน ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ปทุมมา เป็นไม้ดอกเมืองร้อน ที่มีมูลค่าส่งออกประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี โดยตลาดนำเข้าหลัก เช่น ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อิสราเอล อิตาลี และจีน ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้สนใจปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด แต่ปัญหาที่พบ คือ การผสมระหว่างปทุมมาด้วยกัน ทำให้ได้ลูกผสมที่มีความหลากหลายต่ำ จึงเกิดการขาดแคลนสายพันธุ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด แต่จากการศึกษาวิจัยแล้วพบว่า การผสมข้ามสายชนิดพืชในสกุลปทุมมากับกระเจียว ทำให้ได้ลูกผสมที่แปลกใหม่ มีก้านยาว ช่อดอกโดดเด่นสวยงาม สามารถใช้เป็นพันธุ์การค้าได้ต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีจุดเด่นคือ ลดขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ลดต้นทุนในการจัดการ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมและศึกษาได้ที่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.//
 
7 กรกฎาคม 2559 , 16:30 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย