จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยในทุกอำเภอ เพื่อเสาะหาข่าวการบิดเบือนเนื้อหารัฐธรรมนูญ ขัดขวางการออกเสียงประชามติ และสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559

  
    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอเพื่อติดตามสถานการณ์ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เสาะหาข่าวที่บิดเบือนเนื้อหารัฐธรรมนูญ และการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยภารกิจของศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยจะรายงานเหตุการณ์ ในช่วงก่อนวันออกเสียงประชามติ วันออกเสียงประชามติ และหลังวันออกเสียงประชามติ ตั้งแต่วันที่ 1-10 สิงหาคม 2559 ซึ่งหากมีกรณีหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการบิดเบือน หรือการขัดขวางการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติจะต้องรายงานทันที และทุกอำเภอจะต้องช่วยการสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ (กกต.) ในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ด้วยความเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า หากประชาชนพบการกระทำที่ผิดกฎหมายประชามติ หรือพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย ตั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ หรือแจ้งไปยังหน่วยทหาร หรือตำรวจในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและความเรียบร้อย.// ฉัตรกมล พนมสันติ .// นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.พายัพ
 
8 กรกฎาคม 2559 , 16:59 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย