คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม จัดงาน กทค. สัญจร พบประชาชน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม จัดงาน กทค. สัญจร พบประชาชน ที่จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ นำไปพัฒนากิจการโทรคมนาคม
ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการโทรคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการ กทค. สัญจรพบประชาชน ปีที่ 4 ครั้งที่ 4 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม รวมถึงรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้เพื่อการปรับปรุง แก้ไข ตลอดจนพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. โดยเฉพาะเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัดสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจน การพัฒนาให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
กรรมการกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรกำกับดูแลอย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคทางโทรคมนาคม เพื่อไม่ให้ถูกผู้ให้บริการเอารัดเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึง มีความสะดวก ราคาถูก และมีคุณภาพที่ดี สำหรับการจัดงาน กทค. พบประชาชน ดำเนินการจัดต่อเนื่องเป็นปี 4 และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งดำเนินการจัดครบทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคมพื้นฐาน ในปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 100 ล้านเลขหมาย มีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่กว่า 50 ล้านราย และมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคมจำนวน 2,913 เรื่อง เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยคณะกรรมการ กทค. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป
 
9 กรกฎาคม 2559 , 14:55 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย