สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พบปะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้ใช้บริการฉายรังสี ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พบปะผู้ใช้บริการฉายรังสี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ คุณประโยชน์ของการฉายรังสีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล ที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) สัมมนาพบปะผู้ใช้บริการฉายรังสี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ บริษัทฯ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนอภิปรายเรื่องประโยชน์ของการฉายรังสี เพื่อการยกระดับมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งภายในและต่างประเทศ และการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์
นางสาวนิภาวรรณ ปรมาธิกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สทน. มีภารกิจหลักในการวิจัย พัฒนา ให้บริการและเผยแพร่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)ให้บริการฉายรังสีแกมม่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร แหนม อาหารแช่เยือกแข็ง เครื่องเทศ ผลไม้ ผลิตผลการเกษตร สมุนไพร อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในปริมาณรังสีที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยับยั้งการงอก ชะลอการสุกของเมล็ดและผล ควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลง ลดปริมาณปรสิต ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลผลิตภัณฑ์ ลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค และทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด เป็นการช่วยเพิ่มการรับรองและเพิ่มคุณภาพที่ตลาดโลกรองรับ ลดปัญหากีดกันทางการค้าได้อย่างมาก อีกทั้งยังเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้หลายเท่าตัวอีกด้วย
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ได้ร่วมกันทำโครงการ และปรับปรุงโรงงานฉายรังสีผลไม้เพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐ กับผลไม้สด 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง และสับปะรด โดยการฉายรังสีผลไม้จะใช้รังสีแกมม่า ซึ่งไม่ก่ออันตรายต่อผู้บริโภค และไม่ก่อมะเร็ง แต่สามารถทำลายไข่แมลงและควบคุมการเจริญแพร่พันธุ์ของแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน ทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศอนุญาตให้ประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้สดทั้ง 6 ชนิด
 
9 กรกฎาคม 2559 , 15:24 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย