ประชาชนชาวเชียงใหม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้พระราชกำหนดพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขอให้รัฐบาลจริงใจในการแก้ไขปัญหาธุรกิจเรื่องการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

  
     เสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเชียงใหม่ หลังรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนทาง สวท.เชียงใหม่วันเสาร์นี้ ประชาชนต้องการให้มีการรับรองผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเร็ว เพราะขณะนี้ใกล้กับช่วงของการอนุมัติงบประมาณ เกรงว่างบปีนี้จะตกไปและต้องรออีก 1 ปี ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นต้องชะงักงัน ประชาชนยังเห็นด้วยกับการนำพระราชกำหนดบังคับใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เห็นควรแก้ปัญหาให้เป็นระบบและให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่ ดึงให้เป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยตำหนิการทำงานของสื่อที่เสนอข่าวทางลบ เหมือนเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ความสำเร็จให้ผู้ก่อการร้าย ประชาชนยังร้องขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหาด้านธุรกิจ เช่น โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพราะเมื่อไปติดต่อกับทางธนาคารแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิเสธการช่วยเหลือ โดยอ้างว่าไม่ทราบนโยบาย เห็นควรให้มีการประสานการทำงานให้มากกว่านี้ ประชาชนจากบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ยังได้ร้องเรียนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ไม่อนุมัติงบประมาณสำหรับสร้างถนนทุ่งเสี้ยว-โรงวัว โดยขอให้ อบจ.ลงพื้นที่สำรวจความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนก่อนที่จะตัดงบใด ๆ เพราะประชาชนที่นั่นเดือดร้อนเป็นเวลานานแล้ว
 
, อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่