จังหวัดเชียงใหม่เปิดตลาดนัดการค้าชายแดนไทย-พม่า 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี ที่ด่านกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการค้าชายแดนกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และประชาชนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  
    วันนี้(11 ส.ค.59) นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้ามหกรรม ตลาดนัดการค้าชายแดนไทย-พม่า 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี ตามโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย- เมียนมาร์ ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล ในการเตรียมความผู้ประกอบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค 70 คูหา การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม และรายการบันเทิง ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนติดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ตั้งแต่ อำเภอเวียงแหง, เชียงดาว, ไชยปราการ, ฝาง และแม่อาย ระยะทาง 227 กิโลเมตร อาณาเขตติดกับเมืองที่สำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ทั้งเมืองต่วน, เมืองสาต, เมืองหาง, เมืองยอนและเมืองตองยี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน โดยมีจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนเขตติดต่อกัน 3 จุด คือ ด่านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง ด่านบ้านสันต้นดู่ อำเภอแม่อาย และด่านกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว ที่สามารถกระจายสินค้าสู่สหภาพเมียนมาร์ พัฒนาต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และบังคลาเทศได้โดยตรง และสะดวกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางจากจังหวัดอื่นในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่จึงพยายามผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 3 แห่ง ให้สามารถเปิดทำธุรกรรมส่งออก-นำเข้าได้อย่างเป็นทางการ เชื่อว่าหากสำเร็จจะส่งผลทำให้เกิดการสร้างมูลค่าการค้าชายแดนการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไป.//
 
11 สิงหาคม 2559 , 17:10 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา