รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชื่อว่า โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จะเกิดประโยชน์ต่อคนเชียงใหม่ ทั้งในด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำประปาของเมือง และการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

  
    นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ และมีปัญหาแย่งน้ำของเกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ำ เนื่องจากฝายส่งน้ำแม่แตงมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย กรมชลประทานจึงมีแนวคิดที่จะผันน้ำ จากเขื่อนแม่งัด เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมราธา และคลองส่งน้ำแม่แตงโดยขุดเจาะอุโมงค์เชื่อมต่อกัน ขณะเดียวกันกรมชลประทาน ได้มีการศึกษาความเหมาะสม และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 79 กิโลเมตร คลอบคลุม 5 อำเภอท้ายน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนเชียงใหม่ ทั้งในด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตร การผลิตน้ำประปาในเขตเมือง และน้ำเพื่อการท่องเที่ยว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า กรมชลประทานได้มีโครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับคนเชียงใหม่ และประชาชนในลุ่มน้ำปิงทั้งระบบ ในโครงการผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดมายังเขื่อนแม่กวงอุดมธาราซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงแล้วเสร็จจะช่วยในการระบายน้ำเสียในเขตเมืองของคลองแม่ข่า เพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่ง.//
 
13 สิงหาคม 2559 , 12:52 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา