มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตามแนวทางด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก

  
    
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยววันพ่อ ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 บริเวณพื้นที่ดำเนินงานเกษ๖รอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก จะทำให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2558 ด้วยพื้นที่ 31 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว และเลี้ยงปลา สำหรับข้าวที่ปลูกเป็นพันธุ์หอมมะลิ 105 และสีให้เป็นข้าวกล้อง ซึ่งถือเป็นข้าวแห่งพระพรที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพได้ร่วมกันปลูกบนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก การหว่านเมล็ด การดูแลเอาใจใส่ จนสามารถเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันประเทศไทย มีการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลักดัน ซึ่งโครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษ๖รที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อันเกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
 
16 สิงหาคม 2559 , 20:31 น. , อ่าน 1298  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย