กกต.เร่งติวเข้ม พนักงานสืบสวนสอบสวนทั่วประเทศ พร้อมเสนอแก้กฎหมายลูก เพิ่มเขี้ยวเล็บให้พนักงานสืบสวนสอบสวน เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจจัดการกับผู้ทุจริตการเลือกตั้ง และเสนอเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดให้สูงขึ้น

  
    เวลา 09.00 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของ กกต.ในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 120 คน ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำผลจาการสัมมนาไปพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกระดับ ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ 2559 นายโสภณ กล่าวว่า กกต. ได้เสนอแก้ไขกฎหมายลูก โดยมีประเด็นสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนของสำนักงาน กกต. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจออกหมายเรียก ตรวจค้น ยึด หรือ อายัดเอกสาร หรือ พยานหลักฐานที่ใช้กระทำผิดกฎหมายได้ เสนอให้มีการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง และการกันบุคคลเป็นพยาน การจ่ายรางวัลนำจับแก่ผู้ชี้เบาะแส การเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดให้สูงขึ้น และให้อำนาจศาลอุทธรณ์ หรือ ศาลฎีกามีคำพิพากษา หรือ สั่งให้ผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในคราวเดียวกัน และกำหนดให้ผู้ที่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือชำระไม่ครบเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้าม มิให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ กกต.จะจัดหลักสูตรอบรมให้กับพนักงานสืบสวนสอบสวนทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการรองรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยจะปรับระบบการสืบสวน หรือไต่สวนตามรัฐธรรมนูญ เพิ่มอำนาจให้กับพนักงานสืบสวนสอบสวนในการจัดการกับผู้ทุจริตเลือกตั้ง เพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการเลือกตั้งทุจริตการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกตั้งสุจริต และเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ.//
 
17 สิงหาคม 2559 , 18:54 น. , อ่าน 1289  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา