องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในเชียงใหม่ รวมพลังต่อต้าน คอรัปชั่นเชียงใหม่ ไม่โกง ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” พร้อมลงนามความร่วมมือ และเปิดตัว 26 บริษัท ที่ร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

  
     วันนี้(18 ส.ค.59) ที่อาคารสวัสดีสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2559 ซึ่งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโกง” โดยรวมพลังพลเมืองผู้ตื่นรู้ Active Citizen แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดี มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต หันมาใส่ใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทยปี 2559 ถือว่าดีที่สุดในรอบ 6 ปี จากผลการสำรวจของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยในสายตานานาชาติดีที่สุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจและที่สร้างภาระ สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับ 15 ปีที่แล้ว โอกาสนี้ได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือ D Passport ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้เปิดตัว 26 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ D Passport และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต แสดงออกถึงความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นประเทศไทย เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชั่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและยั่งยืน.//
 
18 สิงหาคม 2559 , 19:40 น. , อ่าน 1296  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา