นานถึง 47 ปีแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานพระราชดำริ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ดำเนินงานโครงการหลวง เพื่อพัฒนาเกษตรที่สูง ลดการปลูกพืชเสพติด และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสหกรณ์เพื่อช่

  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎร ชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ในตำแหน่ง ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งมีหลายหน่วยงาน ได้เข้าไปช่วยเหลือ ร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชประสงค์ จนเกิดผลดีมาตามลำดับ ทำให้โครงการหลวง ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ เป็นที่ยอมรับของทั้งในและต่างประเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้นโดยวิธีการสหกรณ์ สนับสนุนให้ชาวไทยภูเขารวมตัวกัน ในพื้นที่ 10 จังหวัด จัดตั้งสหกรณ์ขึ้น 55 แห่ง, กลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง, กลุ่มเตรียมสหกรณ์ 9 แห่ง และกลุ่มอาชีพ 2 แห่ง และได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน มูลค่ากว่า 118 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปัจจัยการผลิต การตลาด และค่าจัดจ้างพนักงานช่วยเหลืองานสหกรณ์ การดำเนินสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ได้ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจซื้อ โดยจัดหาวัสดุการเกษตร และเครื่องอุปโภคบริโภคมาจำหน่าย ธุรกิจการขาย การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกมาจำหน่าย มีบางสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทเอกชน และหลายสหกรณ์ส่งเสริมสมาชิกประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ จากการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง มีหลายสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ สามารถช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งของสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีนายยิ่น แซ่ย่าง เป็นประธานฯ ปัจจุบันมีสมาชิก 480 คน ทุนดำเนินการ 21 ล้านบาท รวมทรัพย์สินทั้งสิ้นมากกว่า 30 ล้านบาท ลือชัย เจอโชคชัย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งหลวงจำกัด หนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง จากทั้งหมด 15 คน รู้สึกดีใจ และหากมีโอกาสได้พูดกับพ่อหลวง อยากขอบคุณที่ทำให้มีวันนี้ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอีกหลายสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ และยังไม่สามารถวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานได้ ซึ่งต้องให้เวลาเกษตรกรในการเรียนรู้งานสหกรณ์พอสมควร แต่ก็ถือว่าได้วางรากฐานงานสหกรณ์ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น .//
 
19 สิงหาคม 2559 , 21:34 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา