ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี แนะให้จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขปัญหา ระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ส่วนการติดตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เสนอให้ปรับสภาพตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีเป้าห

  
     นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง กรณีที่นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้เดินทางไปตรวจติดตามการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ, มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน, มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการปรับโครงการบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ภายหลังจาก คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 15 เดินทางไปตรวจติดตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ได้ให้เสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน นำไปทำปุ๋ยหมัก และปลูกพืชปลอดสารพิษที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ส่วนการตรวจติดตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้านบาท) ที่โครงการก่อสร้างโรงเรือนผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 7 โรงเรือน ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง และการตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวรวมถึงวิถีดั้งเดิมชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดศรีสุพรรณมีความคืบหน้า และแนะนำให้แก้ปัญหาตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ.//
 
19 สิงหาคม 2559 , 21:42 น. , อ่าน 1275  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา