กรมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
    นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐด้านการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐ ได้จัดการสัมมนาสร้างความเข้าใจ นโยบายแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมถึง ข้าราชการ และเจ้าที่หน้าหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน ทั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับ สถานการณ์และสภาพปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยคาดหวังว่า การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือในพื้นที่และนอกพื้นที่ ให้รับทราบปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซึ่งมีความใกล้ชิดประชาชนในการแจ้งข่าวสารในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ลดการเกิดปัญหาด้วย.//
 
19 สิงหาคม 2559 , 21:43 น. , อ่าน 1277  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา