กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือจังหวัดเชียงใหม่ นำร่องโครงการ "เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม" หรือ "อิ๊บ" Industrial Partner (IP) รองรับนโยบาย SMEs 4.0

  
    
ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนา ประชาสัมพันธ์เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PARTNER : IP) หรือ อิ๊บ และสำรวจความต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย ให้กับผู้ประกอบการ มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา กว่า 400 คน ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรมเป็นที่รู้จัก สำหรับ SMEs และเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว 13 หน่วยงาน โดยมีหน้าที่ เป็นหน่วยในการให้บริการ SMEs และดำเนินการจับคู่ ส่งต่อไปยังหน่วยงานความช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการที่แท้จริง
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปีเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ Thailand 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ใช้ระบบการจัดหาที่ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และนำมาปรับใช้กับ SMEs 4.0 โดยมีแผนเพิ่มสัดส่วน SME GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของ GDP รวมทั้งประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องในการเปิดตัวโครงการ เครือข่ายคู่คิดอุตสาหกรรม หรือ INDUSTRIAL PARTNER (IP) โดยตั้งเป้าสื่อสารผู้ประกอบการกลุ่มภาคเหนือ ให้เข้ารับบริการโครงการ อิ๊บ (IP) ซึ่งเป็นชื่อภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ หมายถึง ความต้องการ อยากได้ หรือการจับจองไว้ก่อน ที่แฝงนัยให้ผู้ประกอบการเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาและยกระดับสินค้าและสถานประกอบการ พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจก่อให้เกิดความเข้มแข็งของ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
 
23 สิงหาคม 2559 , 16:04 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย