สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยชี้แจงถึงนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งหมด 11 เรื่อง ภายใน 1 ปี เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมกันใน 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม วางแผนด้วยการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยการนำระบบ DLIT มาใช้เพื่อการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ภายใน 5 ปี ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ และจะทำให้ครูครบตามเกณฑ์ จะทำให้เด็กเรียนท่องจำ ในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไปฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จะทำให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยภายใน 10 ปี จะผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาศัยศึกษานิเทศก์ในการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตาม Roadmap การปฏิรูปการศึกษาที่วางไว้
 
23 สิงหาคม 2559 , 18:15 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย