สรุปภาพรวมการจัดงาน Lanna Expo 2016 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยอดจำหน่ายสินค้าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ กว่า 94 ล้านบาท ประชาชนพึงพอในใจการจัดงาน

  
     นางศิริพร รือเรือง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน จัดงาน Lanna Expo 2016 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึง 6 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10:00 -21:00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Lanna...Endless Charm : Lanna Health and Wellness มีพื้นที่การจัดงานและการออกบูธการจัดแสดงนิทรรศการ 12 โซน ผู้ประกอบการ 826 ราย มีผู้เข้าชมงานทั้งหมด 321,085 คน คิดเป็นเฉลี่ยวันละ 45,869 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เข้าชมงาน Lanna Expo 2015 ตลอดการจัดงาน 10 วัน จำนวนทั้งหมด 427,747 คน ในปี 2016 มีจำนวนผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,094 คนต่อวัน มูลค่าทางเศรษฐกิจยอดซื้อขายภายในงาน 52,289,091 บาทยอดคำสั่งซื้อ 42,153,615 บาทยอดมูลค่ารวมภายในงาน 94,442,706 บาท ซึ่งมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น (ปี 2015 มีมูลค่า 73,063,366 บาท) จากการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมงาน 1,000 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ร้อยละ 93.4 ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจในจำนวนร้านค้ามากกว่าเรื่องอื่นๆรองลงมาคือรูปแบบงานและบรรยากาศโดยรวมของงาน ความน่าสนใจของสินค้าและหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน ตามลำดับ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้เข้าชมงานมีความพึงพอใจเรื่องระบบระบายอากาศและความเย็นมากกว่าเรื่องอื่นๆ รองลงมาคือเรื่องแสงสว่างภายในงานและถัดมาคือเรื่องของความสะอาดของสถานที่จัดงาน ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ให้การบริหารจัดการโซนให้มีสัดส่วนที่เท่ากัน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมากขึ้น และขอให้จัดงานทุกปี การแสดงบนเวทีในงานส่งเสียงดังทำให้สื่อสารกับลูกค้าลำบาก ควรขยายเวลาเปิดงานถึงสามทุ่ม ควรมีการจัดระบบจราจรให้ดีขึ้น ในส่วนข้อเสนอแนะของผู้ชมงานควรมีการประชาสัมพันธ์จัดงานและส่วนจัดแสดงสินค้าแต่ละชนิดเพิ่มมากขึ้น ควรมีบูธแสดงสินค้าหลากหลายกว่านี้และจัดโซนให้เป็นระเบียบและชัดเจน ควรมีการเพิ่มปริมาณจุดทิ้งขยะภายในงาน ร้านค้าอาหารมีจำนวนตัวเลือกหลากหลาย ควรให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดงาน หรือการเล่นเกม การเช็กอินสถานที่จัดงานติดแฮชแท็กเพื่อรับของรางวัล เป็นต้น
 
23 สิงหาคม 2559 , 19:15 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย