คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำพิธีมอบมอบรางวัลพิราบขาวแก่คณาจารย์ บุคลากร และ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา พร้อมเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต(การสื่อสารมวลชน) หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเ

  
    รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะการสื่อสารมวลชน ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม นึ้จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจน ผู้มีคุณูปการต่อคณะการสื่อสารมวลชน ที่ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย โดยร่วมกันทำพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล มอบทุนการศึกษาจาก รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ อดีตคณะบดีคณะการสื่อสารมวลชน ให้แก่นักศึกษาของคณะ พิธีมอบรางวัลพิราบขาว แก่คณาจารย์ และบุคลากรดีเด่น รวมทั้งรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 โดยศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัล ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน จำนวน 2 คน คือ นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และ นายสมภพ จันทร์ฟัก บรรณาธิการข่าวกีฬาและผู้ประกาศข่าวกีฬา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์, ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ นายถนอม ดีสร้อย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ-คอนเรียลเอสเตท จำกัด และ บริษัท เอกธุรกิจ สินทรัพย์ จำกัด (ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) และ ด้านผลงานดีเด่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิชิต ชัยดรุณ Senior Lecturer ด้าน Marketing Communications ที่ The University of Westminster ประเทศอังกฤษ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ปัจจุบันเปิดสอน ตามหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 แขนงวิชาได้แก่ แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง, แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร, แขนงวิชาสื่อสารการแสดง และแขนงวิชาสื่อใหม่ อีกทั้ง ยังได้เปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ เศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต(การสื่อสารมวลชน) พร้อมทั้ง เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารศึกษา ในอนาคตมีโครงการที่จะเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรร่วมอีกหลายสาขา เช่น สาขาสื่อสารสุขภาพ สาขาสื่อสารการตลาด สาขาสื่อสารการเมือง และสาขาสื่อสารเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น .//
 
24 สิงหาคม 2559 , 14:05 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา