เทศบาลนครเชียงใหม่ เชิญคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  
    วันนี้(24 สิงหาคม 2559) นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ และมอบนโยบายแนวทางในการดำเนินงานให้กับพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภาครัฐและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี พันตำรวจเอก สมบัติ สุภาภา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาครัฐ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปลุกจิตสำนึก และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันการทุจริต สามารถรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยจัดทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.//
 
24 สิงหาคม 2559 , 16:49 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   อธิชัย ต้นกันยา